Reducerea emisiilor poluante în atmosferă rămâne un domeniu în care sunt necesare investiții substanțiale, în ciuda îmbunătățirii semnificative a calității aerului după anul 1990, când s-a înregistrat un declin economic și marii poluatori au fost închiși. România a obținut perioade de tranziție până în anul 2013, respectiv 2017 pentru emisii (dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi) pentru anumite instalații ce intră sub incidența Directivei 2001/80/CE privind reducerea emisiilor provenind de la Instalațiile Mari de Ardere (IMA).

De asemenea, prin ratificarea Protocolului de la Kyoto, România s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 8%, în prima etapă a angajamentului 2008 – 2012, comparativ cu anul de bază 1989.

Una din principalele surse de poluare a aerului este reprezentată de sistemul de încălzire urbană. Din cauza tehnologiilor învechite și a lipsei de investiții, IMA poluează puternic mediul reprezentând o amenințare pentru sănătatea populației și a mediului înconjurător.

În prezent, sistemele centralizate de încălzire urbană se confruntă cu o uzură fizică și morală a instalațiilor și echipamentelor, resurse financiare insuficiente pentru întreținere, reabilitare și modernizare, pierderi mari în transport și distribuție, izolare termică necorespunzătoare a fondului locativ existent.

Ca urmare a celor mai sus prezentate, Beneficiarul – Consiliul Județean Vâlcea, a obținut finanțarea proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice” din Axa Prioritară 3 a POS Mediu 2007-2013, pentru investiții prioritare în sistemul centralizat de încălzire urbană, în vederea conformării cu angajamentele din Tratatul de Aderare.

Mai exact, ţintele urmărite sunt:

  • Respectarea cerinţelor Directivei LCP şi a Directivei IED (IPPC Recast);
  • Respectarea angajamentelor stipulate în Tratatul de Aderare;
  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • Reducerea pierderilor în reţelele de transport de la 31,63% la 30,83%.

La finalul implementării proiectului vor fi asigurate condițiile respectării legislației naționale și ale directivelor europene privind calitatea emisiilor de poluanți în atmosferă și eficiență energetică..

Proiectul, finanţat in cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu prin Axa prioritara 3, este derulat pe o perioadă de 29 de luni de la data semnării Contractului de Finanţare, având o valoare totală eligibilă de 244.657.564 lei, din care 122.328.782 lei reprezintă contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune.

Beneficiile implementării proiectului sunt:

  • îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei ca urmare a reducerii de noxe din atmosferă;
  • reducerea poluării mediului prin creşterea calităţii factorilor de mediu respectiv, îmbunătăţirea calităţii aerului, protecţia surselor de apă, a florei si faunei;
  • îmbunătăţirea eficienţei energetice la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea.

.