Unitatea de Management a Proiectului, constituită în baza Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 574/29.12.2011 și 14/16.01.2012, are responsabilitatea managementului general al proiectului, îndeplinind toate responsabilitățile care îi revin conform contractului de finanțare, iar în particular:

 • a) Coordonează și monitorizează implementarea proiectului; în acest scop păstrează evidența privind îndeplinirea obiectivelor și atingerea rezultatelor;
 • b) Planifică și asigură achiziționarea serviciilor, lucrărilor și bunurilor, cu respectarea legislației naționale în vigoare;
 • c) Urmărește împreună cu UIP în permanență îndeplinirea de către contractori a obligațiilor asumate în conformitate cu termenii de referință;
 • d) Constată realitatea documentelor justificative care stau la baza facturilor remise de către contractori și confirmate de către UIP, și ulterior efectuarea plății către aceștia;
 • e) Asigură evidența contabilă a operațiunilor aferente proiectului;
 • f) Ține evidența repartizării și utilizării bunurilor achiziționate din fondurile nerambursabile, conform destinației și scopului proiectelor;
 • g) Întocmește documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectului, conform procedurilor aprobate;
 • h) Asigură implementarea corespunzătoare a activităților de informare și publicitate aferente proiectului implementat;
 • i) Asigură schimbul de informații privind aspectele tehnice ale implementării proiectului cu OI și AM;
 • j) Asigură legătura cu celelalte instituții beneficiare ale asistenței și participă la reuniunile inter-instituționale în probleme de interes comun pentru asistența nerambursabilă;
 • k) Asigură arhivarea și păstrarea în siguranță a documentelor și datelor computerizate;
 • l) Îndeplinește orice alte atribuții care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a proiectului.

Coordonarea Unității de Management a Proiectului, a cărei structură numără 24 de membrii (din care o persoană din partea S.C. CET Govora S.A. și două persoane din partea Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea) este asigurată de către:

 • Carmen Manuela ALEXANDRESCU – Managerul general al proiectului și Directorul executiv al Direcției Programe și Relații Externe din cadrul Consiliului Județean Vâlcea – telefon: 0250/732901, int. 220;
 • Laurentiu – Mihail VÎRTEJ – Managerul general al proiectului adjunct și Șef Serviciu Unitatea de Management și Implementare a Proiectelor cu Finanțare prin POS Mediu din cadrul Direcției Programe și Relații Externe – telefon: 0250/732901, int. 157.

Relația cu operatorul servicului de termoficare urbană în Municipiul Râmnicu Vâlcea este asigurată prin domnul Ludovic ZELICI, membru UMP și Directorul Tehnic al S.C. CET Govora S.A.

Relația cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, pe raza căruia se derulează proiectul, este asigurată prin doamna Maria FEROIU, membru UMP și Directorul executiv al Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru, Gospodărire Comunală și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea.